Schooltijden

De Zeeraket heeft vijf gelijke dagen. Elke dag zijn de leerlingen van 8.30-14.30 uur op school aanwezig.
Iedere groep heeft een vast rooster. Het rooster wordt aan het begin van iedere dag met de kinderen doorgesproken. Vanaf groep 3 staat het programma op het bord. Groep 1/2  maakt gebruik van dagritmekaarten. Vanaf groep 1 wordt er gewerkt met weektaken.
Bij de keuze van onze leermethoden is speciaal gelet op het gedifferentieerde aanbod, zodat de leerlingen zo veel mogelijk op hun eigen niveau worden uitgedaagd. Buiten onze reguliere methoden is er ook voldoende materiaal in de groep om te herhalen, te verdiepen of te verrijken.

Een dag op de Zeeraket 
Elke dag gaan de leerlingen van 8.30-14.30 uur naar school.
8.30-12.15 uur staan de vakken rekenen, taal en lezen op het programma
Rekenen: Wereld in Getallen
Spelling/Taal: Staal
Lezen
12.15-13.00 uur Lunchpauze, eten en drinken met de leerkracht en 30 minuten speelpauze onder begeleiding.
13.00-14.30 uur: thematisch aanbod. Vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, muziek, handvaardigheid, tekenen, dans, drama, Engels hebben hier een duidelijke rol.

*Bewegingsonderwijs wordt vanaf groep 1 gegeven door een vakdocent.

Thematisch aanbod
Binnen het thematisch aanbod worden de 7 gewoonten van Covey nog sterker beleefd. Ook zal er ruimte zijn voor specifieke lessen hierin. Binnen het thema zijn er vakinhoudelijke doelen die betrekking hebben op de kennis (de feiten en informatie die leerlingen te weten komen), de vaardigheden (de praktische bekwaamheden waarover leerlingen dienen te beschikken) en het begrip (het diepere bewustzijn over belangrijke begrippen die zich in de loop der tijd ontwikkelen). Er zijn vakinhoudelijke doelen voor taalvaardigheid, natuur en techniek, ICT, ontwerptechnologie, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, lichamelijke opvoeding, kunstzinnige vorming en mens en samenleving.

We gebruiken hiervoor de methoden van Blinkeducatie.
Op deze manier bieden wij iedere leerling de ruimte om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen en zijn eigen talenten te ontdekken en vorm te geven.

Om er voor te zorgen dat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en meer de koppelingen kunnen maken tussen theorie en praktijk, zullen experts worden ingehuurd om extra  vaardigheden aan te leren bij de leerlingen. Te denken valt aan een bioloog bij het thema: Puur natuur. Maar ook extra uitstapjes naar musea. Wanneer het over archeologie gaat hoort een een passende excusrie bij.

Kerndoelen
Onze kerndoelen zijn uitgebreider (vaklessen kunstzinnige vorming), onze aanpak biedt meer persoonlijke aandacht van leraren (specifieke scholing). Daardoor  zijn  onze kosten hoger dan gemiddeld. Op de schoolleiding rust de plicht om die kosten zoveel mogelijk te beperken. En om het gewenste kwaliteitsniveau zo efficiënt mogelijk te bereiken. Omdat de ouders van onze leerlingen bewust kiezen voor dit onderwijs, betalen zij die meerkosten. Dat is de  vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage die wij vragen bedraagt  €225,- op jaarbasis. Voor maximaal twee kinderen uit een gezin. De   ouderbijdrage is voor ieder kind bij ons op school in principe voor alle ouders gelijk.