Informatie nieuwe leerling

Ouders kunnen hun kinderen inschrijven bij de directie. Dit gebeurt na een rondleiding en een gesprek. Bij leerlingen die van school veranderen, wordt altijd contact opgenomen met de vorige school. De plaatsing gebeurt na overleg tussen de intern begeleiders en/of de directeuren van  de “oude en de nieuwe school”. De inschrijving is pas definitief na goedkeuring van inschrijving door de directeur, na ontvangst van het uitschrijfformulier van de “oude school” en na ontvangst en beoordeling van het onderwijskundig rapport van die school.

Inschrijven op De Zeeraket

Aangezien De Zeeraket een beperkt aantal plekken heeft (15 groepen) is het op tijd inschrijven wel een must. Hierbij hanteren wij een  (gemiddeld) maximaal aantal leerlingen van 25. De kleutergroepen groeien gedurende het schooljaar over de 30 leerlingen, dit komt doordat de leerlingen gedurende het schooljaar vier jaar worden.

Op dit moment (januari 2024) hebben wij geen ruimte meer in de groepen 1-8, ook zitten de geboortejaren t/m 2023 helemaal vol.

Wachtlijst kleuters

Wij hebben ervoor gekozen om op termijn uit te groeien naar een school met maximaal 16 groepen. Dit betekent dat er ruimte is voor vier kleutergroepen. Door de grote belangstelling is er voor het lopende schooljaar én de komende schooljaren (t/m 2025) geen plek meer voor nieuwe leerlingen in groep 1/2.

Voor kinderen geboren in 2016 t/m 2021 hanteren wij daarom een wachtlijst, vanwege de grote toestroom van nieuwe kinderen. In het schooljaar 2022-2023  werken wij met 4 kleutergroepen. Deze groepen zitten allemaal aan hun maximale aantal kinderen. 

Omdat het soms voorkomt dat er een plekje vrijkomt in één van onze groepen is het mogelijk om uw kind op de wachtlijst te laten plaatsen. Dat kan door een mail te sturen naar administratie@dezeeraket.asg.nl met de naam en geboortedatum van uw kind, uw adresgegevens en eventuele opvang. Deze datum wordt aangehouden voor de plek op de wachtlijst en u krijgt via de mail een bevestiging van plaatsing op de wachtlijst. Wij nemen contact met u op zodra er een plek vrij komt. Wij doen geen uitspraken over uw plek op de wachtlijst.
N.B. Plaatsing op de wachtlijst is geen garantie op plaatsing op onze school. 

Wij hanteren voorrangsregels voor kinderen die op dit moment op de wachtlijst staan. Zo hebben kinderen met oudere broers en/of zussen die al op De Zeeraket geplaatst zijn voorrang, evenals kinderen die ingeschreven staan bij KinderCentrumAlmere De Zeeraket. Ons derde uitgangspunt is dat kinderen vanuit ons voedingsgebied 1361 voorrang hebben. Tot slot geldt dit ook voor kinderen die van buiten Almere naar ons voedingsgebied verhuizen. Deze voorrangsregel vervalt wanneer uw kind op een andere school binnen ons stadsdeel geplaatst is. 

Wachtlijst midden- en bovenbouw (vanaf groep 2)

Wij houden de leerlingenaantallen in de verschillende groepen nauwgezet in de gaten en zullen binnen onze mogelijkheden maatregelen nemen om te voorkomen dat door de groepsgrootte een onwerkbare situatie ontstaat. Dit betekent dat wij op dit moment voor alle groepen een wachtlijst hanteren.

Omdat het kan voorkomen dat er een plekje vrijkomt in één van onze groepen 2 t/m 8 is het mogelijk om uw kind op de wachtlijst te laten plaatsen. Dat kan door een mail te sturen naar administratie@dezeeraket.asg.nl met de naam, geboortedatum en huidige school van uw kind en de reden van overstap. Deze datum wordt aangehouden voor de plek op de wachtlijst en u krijgt via de mail een bevestiging van plaatsing op de wachtlijst. Wanneer er een plek vrijkomt in één van onze groepen, dan nemen wij contact met u op om de  overstapprocedure op te starten. Wij doen geen uitspraken over uw plek op de wachtlijst. 
N.B. Plaatsing op de wachtlijst is geen garantie op plaatsing op onze school. 

Wij hanteren voorrangsregels voor kinderen die op dit moment op de wachtlijst staan. Zo hebben kinderen met oudere broers en/of zussen die al op De Zeeraket geplaatst zijn voorrang evenals kinderen die ingeschreven staan bij KinderCentrumAlmere De Zeeraket. Ons derde uitgangspunt is dat kinderen vanuit ons voedingsgebied 1361 voorrang hebben. Tot slot geldt dit ook voor kinderen die van buiten Almere naar ons voedingsgebied verhuizen. Deze voorrangsregel vervalt wanneer uw kind op een andere school in ons stadsdeel geplaatst is. 

Bijna vier jaar

De meeste kinderen komen op school zodra ze vier jaar zijn geworden. Voordat uw kind werkelijk op school komt, mag hij/zij 4 dagdelen “meedraaien”. De leerkracht neemt ongeveer 4 weken vooraf contact met u op en spreekt met u af op welke dagen uw kind kan komen kennismaken. Kinderen die tussen juni en september jarig zijn, maken kennis tijdens de zgn. “wenmiddag” waarbij zij een middag met de nieuwe groep en leerkracht bij elkaar zijn. Deze kinderen beginnen na de zomervakantie in groep 1.

Nieuwe kinderen
Er zijn ook kinderen die door verhuizing ergens halverwege de basisschool instromen. Ook deze leerlingen mogen vooraf een keer komen meedraaien. Zodra de groep bekend is, kunt u hier met de leerkracht een afspraak over maken. De nieuwe leerling wordt aan een leerling van de groep voorgesteld, die hem/haar wegwijs maakt in de school.

De kleutergroepen zullen in de loop van het jaar groeien.
Halverwege het schooljaar zullen de kleutergroepen wel groter zijn dan het gestelde maximale leerlingen aantal van 27. Immers worden de leerlingen op verschillende momenten in het jaar 4 en is er een overlap tussen het aantal leerlingen in groep 1-2. Wij houden dit in de gaten en zullen binnen onze mogelijkheden maatregelen nemen om te voorkomen dat door de groepsgrootte een onwerkbare situatie ontstaat.

Tussentijds wisselen van school
Vanaf schooljaar 2012-2013 is er binnen de verschillende besturen in Almere afgesproken dat scholen alleen nieuwe leerlingen mogen accepteren aan het begin van een schooljaar. De redenen hiervoor zijn als volgt:

  • Voor de leerlingen betekent verandering verlies van leertijd en verlies van vertrouwde omgeving en personen;
  • Voor de schoolorganisatie betekent het opnemen van leerlingen die zonder noodzaak tussentijds instromen veel extra werk ;
  • Voor ouders is het van school wisselen zonder aanleiding het afgeven van een verkeerd signaal. Problemen worden niet opgelost, maar vermeden. Dit kan ook betekenen dat een traject voor een kind met moeilijkheden steeds weer opnieuw begint, waardoor kostbare tijd verloren gaat.

Er worden uitzonderingen gemaakt op deze regel, namelijk bij:

  • Een verhuizing;
  • Een aantoonbaar conflict of verschil van inzicht tussen de ouders en de school. Deze uitzondering geldt alleen als beide partijen een aantoonbare inspanning hebben geleverd om hun problemen op te lossen.
  • Een probleem bij het kind (bijvoorbeeld specifieke leer- en/of gedragsproblemen) waarbij plaatsing in een andere setting van belang is voor de ontwikkeling van het kind.

Daarnaast geldt de volgende hardheidsclausule:
In bijzondere, hiervoor niet genoemde, omstandigheden kan een leerling tijdens een schooljaar worden toegelaten na overleg tussen de schoolbesturen. De beslissing tot toelating ligt bij het toelatende bestuur.